Ogłoszenie!

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w terminie od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie obowiązkowa akcja deratyzacyjna.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności

Seniorzy płacą mniej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 5762/18 osoby powyżej 65 roku życia mogą otrzymać zasiłek celowy – dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

a) dla osób segregujących odpady komunalne – 50% stawki przewidzianej dla nich
w zasadach ogólnych, sformułowanych w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Gliwice,
b) dla osób niesegregujących odpadów komunalnych – 30% stawki przewidzianej dla
nich w zasadach ogólnych sformułowanych w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Gliwice.

Treść zarządzenia dostępna pod adresem: link

Zygmuntowska 21-27 -29-39 – informacja!

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością informujemy, iż Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” podpisał umowę z przedstawicielami Miasta Gliwice, której przedmiotem jest realizacja prac w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 polegających na wykonaniu remontu miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Zygmuntowskiego 21-27, 29-39.

Harmonogram kontroli i czyszczenia przewodów kominowych

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogram okresowej kontroli i czyszczenia przewodów kominowych. Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie:

Prozy 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
I termin: 12.03.2018 godz. 8:30-11:00   II termin: 13.03.2018 godz. 16:30-19:00

Ossolińskich 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
I termin: 13.03.2018 godz. 8:30-11:00   II termin: 13.03.2018 godz. 16:30-19:00

Zygmuntowska 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
I termin: 14.03.2018 godz. 8:30-11:00   II termin: 15.03.2018 godz. 16:30-19:00

Satyryków 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20
I termin: 15.03.2018 godz. 8:30-11:00   II termin: 15.03.2018 godz. 16:30-19:00

Poezji 2, 4, 6, 8, 12, 14
I termin: 16.03.2018 godz. 8:30-11:00   II termin: 19.03.2018 godz. 16:30-19:00

Zygmuntowska 34a, 34b, 36a, 36b
I termin: 19.03.2018 godz. 8:30-11:00   II termin: 19.03.2018 godz. 16:30-19:00

Ossolińskich 1, 3, 5, 7
I termin: 19.03.2018 godz. 8:30-11:00   II termin: 19.03.2018 godz. 16:30-19:00

Prozy 1-13 – ogłoszenie!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” informuje, iż w związku z występującym problemem zaciemnienia lokali mieszkalnych przy ul. Prozy 1-13, którego bezpośrednią przyczyną jest nadmierne zadrzewienie na działce nr 45 zostały podjęte stosowne działania skierowane
do Nadleśnictwa Brynek celem wykonania koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych ww. drzewostanu.

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „G-JL” w Gliwicach, zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 pkt. 1. Ustawy prawo budowlane tj. (….) co najmniej raz na 5 lat kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (…) w budynkach, lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz garażach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Komplet dokumentów można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ”G-JL”
w Gliwicach przy ul. Zygmuntowskiej 36b, w godzinach urzędowania. Termin składania ofert do 02.03.2018 r. do godziny 10:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „G-JL” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Informacja

Szanowni Państwo, w związku z licznymi interwencjami w sprawie wrzucania niepożądanej korespondencji (reklam, ofert itp.) do skrzynek pocztowych m.in. przez pracowników Poczty Polskiej informujemy, iż jako Spółdzielnia Mieszkaniowa nie możemy w sposób skuteczny zablokować ww. działań. Z informacji uzyskanych od pracownika Poczty Polskiej wynika,
iż każdy z mieszkańców stosowną rezygnację powinien złożyć indywidualnie na piśmie
w placówce przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14, 44-102 Gliwice.

Ossolińskich 1-7 – informacja

Informujemy, że decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „G-JL” w Gliwicach, z dniem dzisiejszym, to jest z dniem 12 lutego 2018 r.

przywrócone zostaje użytkowanie miejsc parkingowych przy ul. Ossolińskich 1-7.

Pragniemy podkreślić, że żadna z instytucji, do której została skierowana anonimowa skarga, opatrzona podpisem ”Mieszkańcy budynku przy Ossolińskich 1-7„ nie wniosła zastrzeżeń tak w zakresie legalności, jak i prawidłowości wykonania omawianych miejsc parkingowych.
W tym miejscu pragniemy podziękować zdecydowanej większości lokatorów budynku przy ul. Ossolińskich 1-7, za udzieloną Zarządowi Spółdzielni pomoc i wsparcie
w wyjaśnieniu omawianej sprawy.

Informacja

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. art. 83 ust. 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa „G-JL” informuje, o zamiarze wystąpienia z wnioskiem do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa (świerk)  rosnącego przy ul. Zygmuntowskiej 39 na terenie działki geodezyjnej nr: 881. Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od ukazania się powyższej informacji.